ABC för Helsingfors: Ä som i Ägarbostäder, Äkthet, Äldreboende, Äldreomsorg, Ängar, Ängslan, Ärlighet, Ärtholmen, Äventyr …

Ägarbostäder och hyresbostäder borde blandas i samma stadsdelar och kvarter, för att undvika social segregering i vår stad. Arrendetomter för småhus är ett slags mellanting värt att satsa på. 

Äkthet är en obligatorisk egenskap i politiken. Man får inte låtsas vara något annat än vad man är och man måste faktiskt tro på det man vill driva. Annars blir det till ingenting.

Äldreboende bör det finnas av på hela skalan från boende i det egna hemmet med den hemvård och stöd för närståendevård som behövs, över olika former av serviceboende, anpassat till vars och ens indivduella behov, till regelrätt dygnet runt-vård för dem som behöver det. Utan de privata fondernas och stiftelsernas äldreboende skulle det svenska utbudet i Helsingfors vara mycket fattigt.

Äldreomsorgen måste ses i  ett helhetsperspektiv. Det räcker inte med den materiella servicen, från hemvård till anstaltsvård. som jag skrivit om under andra bokstäver i detta ABC. Omsorg betyder också att vi bryr oss om de äldre, både som medmänniskor i den egna släkten, i våningshuset, i grannskapet, i kvarteret och från stadens sida så att de som sköter de äldre har tid också för annat än blodtrycksmätning, duschning, blöjbyte, städning och andra konkreta tjänster. Vi måste ha mera tid också att lyssna och prata, att umgås. Ingen ska behöva vara ensam för länge.

Älska vår stad vill och ska vi alla. Eller med en Facebookväns ord: Älska din stad som dig själv! 

Ängar är en bristvara i Helsingfors, men visst finns de: i våra parker, i Centralparken, på obebyggda områden mellan husen. Varför inte låta en större del av parkerna än nu växa sig lite vildare, med högre gräs och vilda blommor så att också fjärilarna trivs? Esplanadparken och motsvarande paradplatser må vara välansade parker med kortklippt gräs och geometriskt planerade planteringar, men i övrigt!

Ängslan känner väl de flesta ibland, både konkret då vi upplever att staden blivit otrygg men också mer diffust, inför framtiden. Det gäller att välja kloka och omdömesgilla beslutsfattare som kan skingra eller åtminstone reducera vår ängslan.

Ärlighet varar längst, påminner ordspråket oss om – och det hör till de klokaste av alla ordspråk. Ärlighet är en viktig egenskap också hos politiker. Man måste kunna svara “vet inte” då man faktiskt inte vet, i stället för att försöka hitta på ett rappt svar som passar frågeställaren bäst. Man måste kunna stå upp för sin åsikt också om man är i minoritet, eller rentav ensam om den. Jag kommer att göra mitt bästa för att uppfylla de förväntningarna.

Ärten får inte heller kommunalpolitiker ligga på, utan de måste kunna tåla kritik. Naturligtvis har också kommunalpolitiker sin personliga integritet och framför allt sina familjer som måste skonas från personliga angrepp. Men kritik i sak måste man kunna tåla, i alla väder. 

Ärtholmen är just nu i stadsplanerarnas stöpslev. Varvsområdet reduceras, och ger rum för bostadsbyggande, kajer för kryssningsfartyg och småbåtshamnar. Lyckligtvis har stadsplaneringsnämnden nyligen stoppat planerna på ett helikopterfält längst ute, på en konstgjord förlängning av ön. Det skulle bland annat på ett fatalt sätt ha klippt av de bästa seglingsbanorna vi har så nära centrum. Den som anser att segling är en elitsport – vilka är det då som behöver helikopter? För ambulanshelikoptrarnas behov ligger Malms flygplats mycket bättre till, mitt i regionen.

Äventyr ville en Facebookvän att jag skulle skriva om, och det gör jag gärna. Förutom att livet som helhet är ett enda stort äventyr, ska också en storstad vara det. Och då menar jag förstås inte att staden ska agera äventyrligt eller äventyra liv och hälsa … nej, staden ska erbjuda ett ständigt äventyr i form av upplevelser: från Borgbacken, Högholmen, Fölisön och Sveaborg över krogliv, bio, teater och Konstens natt, till estetiska njutningar för ögat i form av en spännande arkitektur och stadsplanering.  Helsingfors – ett Äventyr!