ABC för Helsingfors: E som i Eftertanke, Ekologi, Energi, Esbobor och Espen

Eftertanke behövs alltid i politiken – det visade till exempel skolgrälet i våras.

Ekologiskt hållbar måste utvecklingen också i Helsingfors vara. Ekologiskt tänkande måste genomsyra varje beslut, som därför alltid bör underkastas en ekologisk konsekvensbedömning. Det gäller allt från energiproduktion, energikonsumtion, byggande och trafik, över återvinning av råvaror och material, till maten i daghem, skolor och vårdanstalter av olika slag. Bara några exempel: Spårbunden trafik framför bussar, naturgas-och i framtiden kanske eldrivna bussar framför dieseldito. Uppsamlingsplatser för olika slags avfall tillräckligt nära hemmen. Inhemska, helst närproducerade råvaror i skolmaten. 

Energi måste vi spara, men klarar oss inte utan. Produktion av el och fjärrvärme bör alltid kombineras då det bara är möjligt. Vi måste också öppet diskutera om det är rätt att staden tar ett visst överpris på el från Helsingfors Energi, för att sedan plöja ner vinsten i budgeten. Vore det inte ärligare att sälja el till självkostnadspris och höja kommunalskatten i stället?

Esbobor är i allmänhet hyggligt folk, och många av dem utflyttade helsingforsare som bör behandlas med särskild respekt… Men om de efter västmetrons utbyggnad -med tillräckligt långa perronger! – nödvändigtvis vill ta bilen längre än till metro- eller tågstationerna kan de gärna betala vägtullar då de kommer in i Helsingfors centrum -sisådär från Drumsö österut och Tullbommen söderut. Det samma gäller förstås också Vandabor och andra utbölingar. Det är trots allt vi helsingforsare som betalar för gatunätet och ska andas in stadsluften. Men visst är Esbobor och andra välkomna att jobba i Helsingfors och använda sina pengar i våra affärer och restauranger!

Espen, alltså Norra och Södra Esplanaden med Esplanadparken i mitten, kan tyvärr knappast göras till gågator trots att de strängt taget vore mer lämpade för ändamålet än den  lite mörka Alexen. Det är nämligen svårt att föreställa sig hur man utan omfattande och dyra tunnelarrangemang skulle kunna ersätta gatornas funktion i en fungerande biltrafik. Men visst är den breda trottoaren länga Norra Espen ett gott surrogat, och här kan man ju njuta av en fläkt av kontinentalt caféliv. Och så kan man ju flanera i själva parken, under Runebergs uppsikt.