Många behov i Helsingfors nästa år

Den ekonomiska tillväxten har varit god i några års tid, men väntas både internationellt och i hemlandet avta i år och nästa år. Lyckligtvis har Helsingfors en god utgångspunkt inför den utmaningen, eftersom de senaste årens bokslut uppvisat stora överskott – ja, med tanke på alla de behov som skulle ha funnits rentav lite i överkant. I fjol var det något mindre än året innan, men dock 386 miljoner, nästan 200 över budget.

Det finns några frågetecken inför nästa år: Kommer befolkningstillväxten, efter en svacka i fjol, att åter vända uppåt? Hur utvecklas sysselsättningen i en tid av lägre ekonomisk tillväxt? Och vilka blir den nya regeringens linjedragningar på ett allmänt plan och särskilt i relation till Helsingfors och andra större städer? Staden kan och bör påverka nästa regerings program.

Investeringstakten förblir under de kommande åren hög, inte minst i stadskoncernens dotterbolag: Kronbroarna med snabbspårväg, Spårjokern, Helens investeringar i nya miljövänligare värmeproduktion o.s.v.

Det är från SFP:s perspektiv lätt att hitta några prioriteringar som bör beaktas i den fortsatta budgetberedningen:

Om antalet barn i skolåldern och framför allt småbarnspedagogiken inte ökar i samma takt som hittills ges en god chans att satsa på kvalitet vid sidan av kvantitet: mer behörig personal, som har mer tid för barnen och de unga. Vi har dock den uppfattningen att antalet svenskspråkiga barn inte minskar, varför det behövs fler svenska daghemsplatser särskilt i centrum.

För att trygga behörig personal krävs sist och slutligen högre löner. SFP har dessutom föreslagit en satsning på fler personalbostäder.

Då vårdreformen nu har tagit en nyttig andhämtningspaus har staden en chans att förbättra sin egen social- och hälsovård: förkorta köerna till läkartider på hälsocentralerna och till tandvård, trygga äldrevårdens och hemvårdens kvalitet, och förbättra barnskyddet, elevvården i skolorna, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och alldeles särskilt på svenska.

Som utbildningsstad bör Helsingfors erbjuda fler praktikplatser på alla områden, inte minst inom vården, för att hålla kvar dem som utbildas här.

SFP efterlyser vidare större satsningar på integration av invandrare, på båda nationalspråken. Utländska utexaminerade, ända upp till doktorsnivå, bör erbjudas intensiva språkkurser och andra tjänster för att de ska stanna här.

De papperslösa bör ägnas särskild omsorg, inte minst inom social- och hälsovården, Global Clinic-verksamheten bör tryggas och frågan är om det rentav finns papperslösa vars barn inte går i dagis eller skola.

Sfp vill se större satsningar på trygghet och trivsel på allmänna områden som parker, torg och järnvägsstationer. Bland investeringarna vill vi se fler idrotts- och fritidsanläggningar, men redan före det måste klarhet fås om Britashallens användning. Och resurseringen av vårt nya fina Ode måste tryggas, utan att det drabbar de andra biblioteken.

SFP vill också satsa mer på jämlikhet genom att motverka segregation med hjälp av positiv diskriminering, och på jämställdhet, med hjälp av en konsekvensbedömning i en så tidig fas som möjligt – som sedan faktiskt beaktas i besluten.

(Gruppanförande i Helsingfors stadsfullmäktiges remissdebatt om beredningen av nästa års budget)