BÅDA nationalspråken!

Den s.k. Ahtisaari-arbetsgruppen levererade sitt betänkande i dag, med förslag till en nationell strategi för de båda nationalspråken. Det finns ingen anledning att här i detalj gå in på förslagen, som återgetts i etermedia och på webbplatser i dag, och refereras i torsdagens tidningar. Bara ett par reflexioner.

Märk att det som föreslås är en strategi för BÄGGE natoionalspråken, alltså finska och svenska. Det är klart att svenskan som det i Finland mindre språket är i särskilt behov av skydd, men det är också viktigt att minnas att finskan är ett ännu mindre språk i världen än svenskan, och likaså tål att värnas om.

Det gäller inte minst onödigt inflytande från främmande språk, i praktiken engelskan. Det är viktigt att nya ord och begrepp finns också på finska, så att man inte behöver strö in låneord i onödan.

Förslaget om en särskild språkombudsman är intelligent. Ett helt separat sådant ämbete skulle lätt innebära en degradering av bevakningen av de språkliga rättigheterna, eftersom den nu sköts av riksdagens justitieombudsman, JO. Men nu föreslås uttryckligen en ”SO” placerad på JO-ämbetet, vilket är det fina i kråksången. Då är det alltjämt JO som övervakar, med hjälp av en av sina tjänstemän.

Också tanken på att en minister skulle svara för nationalspråken är god. Det skulle ju inte handla om något nytt ministerium, utan om att en av ministrarna skulle få detta tilläggsuppdrag – såsom en minister nu är nordisk samarbetsminister (nu Vapaavuori), en annan har specialansvaret för Ålandsfrågor (nu Thors), en tredje för jämställdheten (nu Wallin) och en fjärde för det statliga ägandet i bolag (nu Häkämies).

Uppdraget borde lämpligen knytas endera till justitieministeriet eller statsrådets kansli för att få pondus, men det skulle alltså inte behöva vara justitie- eller statsministern som sköter det.

Detta som randanmärkningar till dagens betänkande.

 —

Eli lyhyesti suomeksi: Ahtisaaren työryhmä siis ehdottaa kansallista strategiaa MOLEMPIEN kansalliskielten vaalimiseksi. Suomenkielihän on maailmassa vielä pienempi kieli kuin ruotsi, ja vaatii vaalimista, sekin!

One Reply to “BÅDA nationalspråken!”

  1. Sen återstår att få all massmedia och webb-spalterna att visa respekt för de två nationalspråkena. Dvs språkklimatet måste bli bättre i detta land!

Comments are closed.