Björns ABC för Helsingfors: D

Och så står D i turen:

DAGIS bör alla barn ha rätt till så nära hemmet som möjligt. Det är förstås en utmaning på svenskt håll, då daghemmen ligger så mycket glesare. Stadsfullmäktige godkände nyligen en kläm som jag föreslog om att också svenska barn bör beredas plats på daghem nära hemmet. Skräckexempel finns ju på att familjer erbjudits dagisplats i helt andra delar av staden. I Helsingfors kan avstånd inte mätas i kilometer, utan bör mätas i tid.

DELAKTIGHET för medborgarna i beslutsfattandet hör till de principer Helsingfors godkänt. Själv tror jag på stadsdelsföreningarna och nätverk av andra föreningar som kan kanalisera medborgaropinionen. Däremot tror jag inte på stadsdelsfullmäktigen, som vore en risk inte minst för de svenskspråkiga där vi bor glest. Enligt lagen kan kommuninvånare också direkt ta initiativ som bör behandlas av stadens organ. Det instrumentet används tyvärr sparsamt. Och så bör vi kunna ordna rådgivande folkomröstningar i stora frågor, t.ex. om Malms flygplats.

DELTAGANDE BUDGETERING introducerades i Helsingfors för några år sedan, och har blivit något av en succé. En viss summa pengar anslås varje år för ändamålet, delvis allokerade till olika delar av staden, och så ordnas det webbomröstningar om förslagen. Många är de idéer som redan har förverkligats, men minns att detta är bara ett instrument för delaktighet.

DEMOKRATIN fungerar inte alltid perfekt, men det finns inga bättre alternativ. Demokratin måste dock alltid värnas och utvecklas för att inte stagnera. Vi måste ständigt hitta nya former också för direkt påverkan, som komplement till den representativa demokratin. Deltagande budgetering (se ovan) är en sådan, kommuninvånarinitiativ en annan, ungdomsrådet en tredje och stadsdels- och andra föreningar en fjärde. Och folkomröstningar i stora frågor, såsom om Malms flygplats.

DIGITALISERINGEN av stadens tjänster är både önskvärd och välkommen, då den underlättar vår vardag, ökar tillgängligheten till olika tjänster och eliminerar köande på serviceställen och i telefon. Men det finns gränser. Alla ska ha rätt att vid behov träffa en läkare, och inte bara chatta med en. Och man bör alltid beakta att alla kommuninvånare inte har möjlighet att använda digitala tjänster, t.ex. många äldre och handikappade.

DISKRIMINERING på basis av etnicitet, språk, kön, ålder, sexuell läggning, handikapp etc. kan aldrig accepteras i Helsingfors. Vi är en stad för alla. I stadsfullmäktige har jag och SFP alltid gått i spetsen för försvaret av acceptans och tolerans, då särskilt ett parti (sannfinländarna) men ofta också ett annat (kristdemokraterna) haft en annan syn.

DOMARBY GÅRD hör till de gamla herrgårdar i Helsingfors vars miljö och häst- och hundaktivitet bör bevaras. Jag har medverkat till att den planerade yttre snabbspårvägen dras med hänsyn till gårdens verksamhet.

DROGER är ett gissel, särskilt för många unga. Visst finns det starka argument för en legalisering av cannabis, men jag är alltjämt skeptisk. S.k. lätta droger är alltför ofta en inkörsport till starkare. Missbrukarna behöver dock stöd och vård, inte samhällets fördömanden.