Cityflygplatser behövs

Utanför Helsingfors med närmaste omnejd intresserar sig knappast många för frågan om Malms flygplats öde. I flera andra regioner kämpar man ju för att få hålla kvar flygtrafiken till den egna, enda flygplatsen. Varför skulle huvudstadsregionen behöva ha två?

Svaret är egentligen mycket enkelt: Helsingfors-Vanda flygplats är mer eller mindre fullbokad för interkontinental, internationell och nationell ruttrafik. Här finns knappt med utrymme för affärsflyg, som nu måste förhandsboka start- och landningstider, och inget alls för pilotutbildning, hobbyflygare, fallskärmshoppare o.s.v. För att inte tala om att Vanda inte ligger särskilt väl till med tanke på gränsbevakning och sjöräddning.

Helsingfors behöver onekligen nya bostäder för alla dem som vill bo här, och det börjar vara brist på tomtmark. Men måste man bygga bostäder just på Malms flygfält som dessutom är gammal kärrmark där det krävs dyr pålning på ned till tiotals meters djup? I det tvångsinkorporerade Östersundom finns mångdubbelt så mycket mark, och staden har redan köpt upp drygt hälften av den marken. Jo, Natura & Co sätter sina käppar i planeringshjulen – som om man inte borde ha vetat det på förhand…

I onsdags behandlade stadsfullmäktige det kommuninvånarinitiativ för att bevara flygplatsen, som hade samlat över 13 000 helsingforsares namn. Som väntat avvisade en majoritet initiativet, sedan de gröna, socialdemokraterna och vänsterförbundet med sträng gruppdisciplin tvingade sina ledamöter att rösta ”rätt”. Bara en enda grön ledamot, en färsk avhoppare från samlingspartiet, vågade trotsa sin gruppledning.

Det var mitt förslag om en återremittering av ärendet för ny beredning som stod mot beredningens och stadsstyrelse(majoriten)s avvisande förslag. Jag hade nio punkter i min motivering:

– Beredningen tog inte nu ställning till de fakta som läggs fram i initiativet och dess bilagor – av vilka de senare inte ens fanns med i beredningen, vilket rentav kan vara ett formfel och i varje händelse strider mot god förvaltningssed.

– En ny beredning bör beakta att organisationen Europa Nostra, som värnar om det europeiska kulturarvet, efter den nuvarande beredningen kommit med ett ställningstagande enligt vilket Malms flygplats är ett av de sju mest hotade kulturarvsobjekten i Europa.

– Newsbrokers Oy har likaså efter beredningen färdigställt en utredning som föreslår att Malms flygplats utvecklas till en business- och företagspark, och enligt vilken det i området också kan byggas bostäder för 10 000–15 000 invånare i stället för hittills planerade 25 000.

– Arbetet med att hitta en lämplig ersättande flygplats i regionen för s.k. allmän luftfart är på hälft.

– Ställning bör tas till vilken inverkan en flyttning av Malms flygplats till en annan kommuns område, längre bort än vad Helsingfors-Vanda flygplats ligger, skulle ha på Helsingfors konkurrenskraft och funktionsduglighet.

– Hänsyn måste tas till områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden, bland annat bör hotade djur- och växtarterna karläggas.

– Nu har man inte utrett en s.k. hybridmodell, enligt vilken bara huvudstartbanan i nordsydlig riktning bevaras, vilket skulle lämna rum för byggande av bostäder väster och speciellt öster om flygplatsen.

– Likaså behövs en ny flygbullerutredning (den nuvarande är från år 2003), som beaktar den allt lägre bullernivån i flygmaterielen, som förnyats och fortgående förnyas, och dess inverkan på bostadsbyggandet.

– Den framtida användningen av Malms flygplatsområde ingår i beredningen av en ny generalplan, varvid den slutliga ståndpunkten till användningen av området tas i anslutning till att generalplanen godkänns.

Den sista punkten är kärnan inför den fortsatta behandlingen. Malms flygplats öde avgjordes inte nu, utan avgörs i samband med den nya generalplanen. Den ska enligt planerna godkännas i höst, men de omstridda elementen är så pass många att ett uppskov inte kan uteslutas: ska Vårdö bli en ny stadsdel, ska Domarby gårds område bebyggas, ska motorvägarnas infarter göras om till s.k. stadsbulevarder och bl.a. nagga den hittills heliga Centralparken i kanterna, och så vidare, och så vidare.

En sak är helt klar: om vi låter Malms flygplats fortsätta sin verksamhet finns det området kvar att vid behov bebyggas någon gång i framtiden. Men om vi stänger flygplatsen nu, får Helsingfors aldrig en cityflygplats igen.

(Först publicerad på Kommunförbundets webbsida Kommuntorget 1.4.2016)